ABI INDEX je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnejJak_spravne_merit_ABI_index končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine. Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín. ABI index je tak dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Metóda Merania:
Stanovenie ABI indexu je jednoduché. Pacient je vyšetrovaný poležiačky po niekoľkominútovom upokojení. Na meranie tlaku sa použijú manžety, ktoré sa nasadia na horné a dolné končatiny a zmerajú hodnoty systolického tlaku. ABI index stanovujeme pre každú dolnú končatinu zvlášť, pričom do čitateľa zlomku sa vkladá nameraná hodnotu na členku, do menovateľa VYŠŠIA hodnota systolického tlaku z hornej končatiny (nerozhoduje či ľavej alebo pravej).

ABI_vzorec

Interpretácia výsledkov:

Normálna hodnota ABI indexu je 1 – 1,29 (tlak na členkoch je vyšší ako tlak na ramene).
Hraničná hodnota ABI indexu – 0,9 – 0,99 (odporúčané je sledovanie pacienta a opakovanie merania).
Patologická hodnota ABI indexu – pod 0,9 je indikátor prítomnosti ischemickej choroby dolných končatín (ICHDK).

ABI_interpretácia
Platí, že čím nižší ABI index, tým vyššie riziko kardiovaskulárnej morbiditymortality. Znížená hodnota je teda aj významným prediktorom zvýšeného kardiovaskulárneho rizika – úmrtia, ischemickej choroby srdca a nedokrvenia mozgu. Ťažké formy ICHDK s výrazne zníženým ABI indexom (pod 0,5) sú spojené až s 15-násobne zvýšeným rizikom mortality.

ABI ako spoľahlivý marker


Boso-ABI-100-mereni-v-ordinaci
ABI index je spoľahlivý marker ICHDK. Toto tvrdenie potvrdili viaceré medzinárodné štúdie. Štúdia porovnávajúca meranie ABI indexu cievnym dopplerom a prístrojom ABI-Boso je publikovaná v Swiss Medical Weekly pod názvom “Oscilometric measurement of ankle-brachial index in patients with suspected peripheral vascular disease: comparsion with Doppler method”.

Poslednou štúdiou bol český “The Czech ABI Project,“ kde bol ABI index vyšetrený u celkom 6685 pacientov. Výsledky tejto štúdie sa stali kľúčovým podkladom pre vytvorenie nového kódu zdravotného výkonu.

Zdravotný výkon “Stanovenie ABI indexu oscilometrickou metódou” je zaradený do katalógu zdravotných výkonov aj na Slovensku s platnosťou od 1.4.2016 a je uhrádzány všetkým praktickým lekárom – kód výkonu je H0008.

Najspoľahlivejším prístrojom na Slovensku na meranie ABI indexu je prístroj ABI BOSO – 100.

ABI - Boso

Viac informácií tu.